For Woman who is Pregnant – תפילה לאשה בימי הריונה

תקראי בכל יום 5 מזמורי תהילים, ואחר-כך תאמרי תפילה זו

יהי רצון מלפניך ה’ אלוהי ואלוהי אבותיי, שבזכות מזמורים אלו שקראתי לפניך תקל מעלי את-צער העיבור, ותוסיף ותיתן לי כֹח כל ימי העיבור שלא יֻתש כוחי ולא כוח העובר בשום דבר בעולם עד כי ימלאו ימי ללדת. ובבֹא השעה ואשב על הָאָבְנַיִם תשמרני ברוב חסדיך מכל-צער ומכל-כאב ואלד בשעה קלה כתרנגולת. והוולד יצא לאוויר העולם בנחת ולא בצער, ויולד בשעה טובה ומוצלחת ובמזל טוב לחיים ולשלום ולבריאות. ויגדל בחן וחסד ובעושר ובבריאות כל הימים. ותמלא משאלות לבי ומשאלות לב אישי במידה טובה בישועה ורחמים. ותזכנו לגדל את בנינו בנחת ובכבוד, בתורה וביראת שמים לחופה ולמעשים טובים. ועינינו (ועיני כל קרובינו) רואת. ויקוים בזרענו “דור ישרים יבורך” אמן